1. SPLETNO MESTO www.smrekomaz.eu

Spletno mesto www.smrekomaz je v lasti SMREKOMAZ, Mojca Poje s.p., Roška cesta 1, 1330 Kočevje, ki ga zastopa Mojca Poje; matična št.: 869501600; šifra glavne dejavnosti: 20.420; davčna številka 92126014 (atipični zavezanec za DDV, slovenskega DDV ne zaračunamo, poslujemo brez žiga); email naslov: info@smrekomaz.eu, mobilna številka 069 703 754. 

 1. IZVAJALEC

SMREKOMAZ, Mojca Poje s.p., Roška cesta 1, 1330 Kočevje je izvajalec oziroma ponudnik, ki kupcu proda izdelek, za njega izdela izdelek oziroma opravi storitev po njegovem naročilu.

Izvajalec je zavezan k izdaji računa za prodan izdelek oziroma storitev. Obveznost kupca je, da je prevzame račun in ga shrani. »Vklopi razum, zahtevaj račun.« (POVEZAVA

 1. PREDVIDEN ROK DOBAVE

Predviden rok dobave potrjenega naročila je v roku 8 (osem) delovnih dni po prejemu predplačila. Izvajalec se zavezuje naročiti material za izdelavo takoj po prejemu predplačila.

 1. PREDVIDEN ROK IZVEDBE NAROČILA

Predviden rok izvedbe naročila je v roku 8 dni od pričetka dela, ob pogoju pravočasne dobave naročenih materialov s strani dobaviteljev. Izvajalec si zaradi bolezni in/ali poškodbe pridržuje pravico podaljšati rok za izvedbo del. Izvajalec ne prevzema odgovornosti za zamudo, povzročeno s strani tretjih oseb ali iz razlogov na strani naročnika.

 1. KRAJ DOBAVE

Kraj dobave je naslov, posredovan s strani naročnika. V primeru prodaje na terenu je kraj dobave lokacija osebne izmenjave plačila in osebne izročitve nakupa. Mednarodna naročila bodo obdelana individualno.

 1. ČAS DOBAVE

Čas dobave je v poslovnem času izvajalca in skladno z dogovorom naročnika. Izvajalec ne odgovarja za zamudo, če naročnik ob dogovorjenem času in kraju ni dosegljiv za prevzem naročenega izdelka.

 1. PLAČILNI POGOJI

Naročilo je potrjeno z nakazilom predplačila na tekoči račun izvajalca številka  SI56 6100 0002 4443 183 (Delavska hranilnica d.d.) v vrednosti zneska okvirne skupne cene in poštnine z obdelavo, v kolikor ni drugače dogovorjeno. Plačilo naročila je možno tudi z gotovino ob prevzemu poštnemu kurirju, pri čemer poleg poštnine nastane še dodatni strošek v višini + 1,95 EUR. 

 1. VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost ponudbe je 5 (pet) dni od vročitve ali prejema s strani naslovnika.

 1. SPREJEM PONUDBE (SKLENITEV POGODBE)

Ponudba je sprejeta, ko izvajalec prejme izjavo naročnika, da sprejema ponudbo (pisno po navadni ali elektronski pošti). Za izjavo o sprejemu ponudbe se šteje tudi nakazilo celotnega predplačila s strani naslovnika ponudbe. Sprejem ponudbe se lahko umakne, če izvajalec prejme izjavo o umiku pred izjavo o sprejemu ali sočasno z njo.

V kolikor odgovor naslovnika na ponudbo izraža sprejem, a hkrati predlaga spremembe in/ali dopolnitve bistvenih sestavin ponudbe (pogodbe), ki se nanašajo na ceno se šteje, da naslovnik ponudbo zavrača in izvajalcu posreduje svojo ponudbo.

Vse druge morebitne spremembe in/ali dopolnitve, posredovane z izjavo o sprejemu ponudbe, ohranjajo prvotno ponudbo izvajalca v veljavi. Če izvajalec predlaganim spremembam in/ali dopolnitvam ne ugovarja, se pogodba sklene v skladu z vsebino prvotne izvajalčeve ponudbe in s spremembami oz. dopolnitvami, ki so navedene v izjavi o sprejemu ponudbe.

Z izjavo o sprejemu ponudbe in/ali nakazilom celotnega predplačila s strani naslovnika še šteje, da sta se izvajalec in naslovnik sporazumela o bistvenih sestavinah naročila ter v trenutku prejema izjave in/ali nakazila predplačila sklenila pogodbo o izdelavi naročenega dela, pod pogoji iz (morebiti spremenjene in/ali dopolnjene) ponudbe izvajalca, zato spremembe naročila od trenutka sklenitve pogodbe brez vnaprejšnjega sporazumnega dogovora pogodbenih strank niso več mogoče.

V primeru osebne prodaje na terenu velja načelo “videno kupljeno”. Nakup je sklenjen, ko kupec preda plačilo ter ob tem prejme izdelek in račun za opravljen nakup. Ob tem se tako kupec in prodajalec strinjata, da sta oba seznanjena z rokom in načinom morebitnega vračila izdelka. Vračilo izdelka je sprejemljivo v roku 8 dni od izdaje računa, če je izdelek vrnjen v originalni embalaži, ni bil odprt, je brez poškodb in brez vidnih in otipljivih znakov uporabe. 

 1. ODSTOP OD POGODBE

Fotografije na spletni strani www.smrekomaz.eu so simbolične narave, prikazane z namenom obvestila in ne predstavljajo izvajalčeve serijske proizvodnje. Naročnik nima pravice do enostranskega odstopa od sklenjene pogodbe in vračila že nakazanih sredstev za izdelavo izdelka po naročilu, t.j. za blago, izdelano po njegovih navodilih ter prilagojeno njegovim osebnim potrebam in preferencam. Prav tako vračilo izdelka ni možno, če je bil kozmetični izdelek že uporabljen, odprt oziroma so na njem vidni znaki uporabe. Vračilo izdelka je sprejemljivo le, če je izdelek vrnjen v originalni embalaži, brez poškodb in brez vidnih znakov uporabe.

 1. GARANCIJA IN REKLAMACIJA

Skladno z veljavno zakonodajo izvajalec nudi garancijo za brezhiben izdelek oziroma opravljeno storitev.

Postopek pritožbe oziroma reklamacije stranki urejata pisno preko (elektronske ali navadne) pošte in v roku 14 (štirinajst) dni od končnega prevzema izdelka. V primeru reklamacije lahko naročnik zahteva popravilo ali odpravo pomanjkljivosti pri izdelku, ki je izdelano po njegovih navodilih in je prilagojeno njegovim osebnim potrebam, upoštevaje navodila za uporabo, vzdrževanje izdelka, zakonske omejitve, navodila proizvajalcev uporabljenih (pol)izdelkov ter po običajih in standardih stroke dovoljena odstopanja, nastala zaradi obdelave materialov na barvi, strukturi in končni obliki izdelka. Stroški vračila izdelka bremenijo kupca izdelka oziroma naročnika storitev. Prevzem vidno poškodovanega izdelka je potrebno nemudoma zavrniti in ugotovitve o poškodbi sporočiti izvajalcu; v nasprotnem primeru izvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za povzročeno škodo in/ali brezhibno delovanje oz. uporabo izdelka. Izvajalec prav tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za poškodbe, nastale zaradi nepravilne ali malomarne uporabe, nepravilnega oziroma ne-priporočenega vzdrževanja končnega izdelka, ne-priporočene izpostavljenosti vremenskim vplivom,  posegov tretjih oseb ali mehanskih poškodb, povzročenih s strani naročnika ali tretjih oseb.

 1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Izvajalec se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke naročnika (ime in priimek, naslov za dostavo, e-poštni naslov, kontaktni telefon, številka računa in številka naročila) varoval, zbiral in uporabljal le za namene in način, predpisan z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Izvajalec se zavezuje, da bodo osebni podatki pridobljeni preko spletne strani www.smrekomaz.eu v celoti ostali v lasti izvajalca in ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

   13. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV

Za vsa druga vprašanja, ki jih vsebina predmetne ponudbe ne obravnava, se poleg določb zakonika, ki ureja obligacijska razmerja, uporabljajo tudi določbe zakona, ki ureja varstvo potrošnikov ter določbe drugih veljavnih predpisov.

Obrazec za spletno reševanje sporov, ki je dostopen na Evropski platformi za spletno reševanje sporov (SRPS): POVEZAVA.

 1. REŠEVANJE MOREBITNIH SPOROV

Za reševanje morebitnih sporov nastalih na podlagi sprejema predmetne ponudbe izvajalec predlaga sporazumno urejanje in po mirni poti, v nasprotnem primeru pa za reševanje sporov predlaga stvarno pristojno sodišče v Kočevju.

 1. FOTOGRAFIJE

Fotografije na spletni strani www.smrekomaz.eu so simbolične narave, prikazane z namenom obvestila in ne predstavljajo serijske proizvodnje. Prepovedano je kakršnokoli kopiranje in uporaba fotografij ter vsebine brez vednosti lastnika in avtorja vsebine.

 1. POLNJENJE EMBALAŽE

Smrekomaz izdelki so certificirani, registrirani, zaščiteni in izdelani v skladu z načeli dobre proizvodne prakse. Opravljena je bila tudi elektronska priglasitev kozmetičnega izdelka prek spletnega priglasitvenega portala za kozmetične izdelke (ang. Cosmetic Products Notification Portal, CPNP). 

Polnjenje embalaže naših izdelkov poteka ročno in niso produkt serijske proizvodnje. Vsak lonček je prečiščen in napolnjen ročno. Lahko se pojavijo odstopanja v količini vsebine.

V Kočevju, dne 1.8.2022 

sl_SISlovenian